Motion

Motion till Grundby Kullersta samfällighetsförening:
 
Att inträdesavgift till Grundby Kullersta samfällighetsförening 
höjes till lägst 30.000:--.
Vid omfattande utfyllnadsarbeten ( ex: Grundby 1:94) bör avgiften vara det dubbla.
 
Nybildningar och nybyggnation medför omfattande tung trafik med ökat slitage och ibland även skador på samfällighetens vägar. Den tunga trafiken medför också olägenheter med nedsmutsning och trängsel på vägarna då lastbilarna oftast inte stannar vid M-platserna.
Detta anser jag motiverar en höjning av inträdesavgifterna.
Eskilstuna 2021-01-26
Ulla Olsson Jörnstam

Svar

Svar på motion från Ulla Jörnstam.
Fastighetsbildningsmyndigheten ( Lantmäteriet) är sedan några år tillbaka skyldiga att göra en inträdesavgifts beräkning för nya fastighetsbildningar avseende vägens värde och standard. Utifrån de senaste inträdesavgifterna har styrelsen beslutat om en minimiavgift på 17000 kronor. Ökade transporter regleras i stället via REV:s rekommendationer om slitageersättning. Normal praxis är att tillåta 2100 ton/ år per fastighet Lantmäteriets beräkningar.
Utifrån ovan beskrivna föreslår styrelsen att motionen avslås. Eskilstuna den 1 februari 2021
Styrelsen