Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse.

 

Styrelsen för Grundby Kullersta samfällighetsförening, 716402-3926 får härmed avge följande förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2020. 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

 

Ordförande.           Thomas Hylvander 

Kassör.                   Ewa Strömberg 

Sekreterare.           Johanna Klahr

Ledamot.                Tommy Carling 

Ledamot.                Björn Olbrich

Suppleanter.           Emelie Ravelin 

                               Moa Lundstedt 

                               Dick Ehnfors

 

Revisorer.               Ulla Jörnstam

                               Willy Bergkvist 

 

Revisorssuppleanter Åsa Wallin

                                  Charlotte Alm

 

 

Valberedning.         Föreningar inom 

                               båtnadsområdet

 

Antalet andelar inom båtnadsområdet är 381 med reservation för sena förrättningsförändringar.

 

Årsavgiften har varit 1200 kr per andelstal 

 

Ordinarie årsstämma hölls den 18 augusti 2020 på Vilsta Sporthotell.

 

Det gångna verksamhetsåret har präglats av en blöt höst utan tjäle i vägkroppen . De nydikade dikena efter Slätviksvägen som gjorts hade ett kontinuerligt vattenflöde ner mot surbrunnen vilket gjorde att styrelsen satte ner vägtonaget till 20 ton( nya skyltar inköpta). I övrigt har följande utförts:

 

Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft täta kontakter via telefon och mejl för att säkra driften av vägföreningen.

 

Föreningens vägar har underhållits enligt förrättningsbeslutet. I övrigt har sedvanligt vägunderhåll utförts.

 

Föreningen har en webbplats www. grundby-kullersta.se

 

Styrelsen har haft kontinuerliga kontakter med Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriet och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö avseende VA utbyggnad och detaljplan för Ekensholm 4:1 och Kullersta 1:5 m. fl som vunnit laga kraft.

 

Nya fastighetsbildningar har också tillkommit.

 

Stödremsor har lagts på Slätviksvägen.

 

Belysningsstolparnas armatur har bytts till LED belysning och avtal tecknat med ESEM. Belysningstolpen vid Odonkärrsvägen var mörklagd ett tag då felet låg på ESEM:s ansvarsområde.

 

Slätviksvägen nyasfalterades på stora delar samt att busshållplatsen vid Slätviken asfalterades. Detta med hjälp av statligt bidrag från Trafikverket.

 

REV avtal angående slitageersättning har tecknats med en fastighetsägare.

 

På grund av vårt områdes förändring och expansion som inneburit en utveckling samt även ökad permanentbosättning har det samtidigt medfört merarbete i nya anslutningar till samfällighetsföreningen samt frågor rörande vägunderhåll där samfällighetsföreningen enligt förrättning och fastighetsbildningar inte har ett väghållaransvar.

 

På grund av en ökad belastning, trafikintensitet på våra vägar ser styrelsen behov av ökade driftkostnader framöver.

 

Samarbetet i styrelsen har även under verksamhetsår varit mycket gott.

 

Thomas Hylvander, ordförande 

 

Ewa Strömberg, kassör 

 

Johanna Klahr, sekreterare 

 

Tommy Carling, ledamot

 

Björn Olbrich, ledamot