Kallelse

Grundby Kullersta samfällighetsförening

Kallelse Årsstämma 2021

Medlemmarna i Grundby Kullersta samfällighetsförening kallas till årsstämma

 

Datum

Tisdag den 7 september 2021

 

Tid

Kl 19.00

 

Plats

Solby Gård

 

Debiteringslängd

Debiteringslängden, inkomst och utgiftsstat, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse finns tillgänglig hos Thomas Hylvander, Carlavägen 30 B 0708 77 23 12 och hos Ewa Strömberg 070 751 73 95 samt på föreningens webbplats www.grundby-kullersta.se samt vid årsstämman.

 

OBS !!! Anmälan krävs och kan göras på hemsidan eller på tel 0708 772312 då både vi och Solby Gård följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer!

 

Fullmakt bifogas också för de som inte kan eller vill närvara under rådande situation eller i övrigt är förhindrad.

Program

● Stadgeenliga stämmoförhandlingar
● Kaffe samt övrig information

 

Information

För att minska föreningens porto och administrationskostnader kommer vi framöver att skicka Grundby Kullerstas årsfaktura via mail. Påminnelse om att meddela din mailadress till: ann@aorab.se

Notera vänligen fastighetsbeteckning och fastighetsadress i ditt mail. Tänk på att det då är lika viktigt att meddela ev ändring av mailadress som ev ändring av din vanliga adress!

Hjärtligt välkomna!

 

2021-08-12

 

Styrelsen

Dagordning

 

1. Stämmans öppnande samt behöriga utlysande av densamma
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för stämman
4. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelse och revisorer
8. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd
9. Val av
● Styrelseordförande på ett år
avgående Thomas Hylvander
● Styrelseledamot på två år
avgående Ewa Strömberg 
● Styrelseledamot på två år
avgående Johanna Klaahr 
● Tre styrelsesuppleanter på ett år
avgående, Emelie Ravelin , Moa Lundstedt och Dick Ehnfors
● Två revisorer på ett år
avgående Willy Bergkvist och Ulla Jörnstam
● Två revisorssuppleanter på ett år
avgående Åsa Wallin och Charlotta Alm
● Valberedning på ett år
representanter från föreningar inom båtnadsområdet.

 

10. Övriga frågor
11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
12. Stämmans avslutande