25. Okt, 2021

Vägen avstängd vid Slätviksvägen 102

Vid Slätviksvägen 102 kommer vägen att vara avstängd för trafik sen torsdag kväll den 28 till fredag morgon den 29 oktober pga elkabelarbeten i jord och över väg. ESEM skulle informera samt göra det möjligt för blåljuspersonal att eventuellt passera .

26. Aug, 2021

Hagtorpsvägen kommer att asfalteras

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö kommer att asfaltera Hagtorpsvägen under vecka 35.
Orsaken är flera nya vattenserviser på vägen.

26. Aug, 2021

Begränsad framkomlighet på Hagtorpsvägen

En husleverans till Hagtorpsvägen 12 medför begränsad framkomlighet på torsdag den 2 september

22. Mar, 2021

Begränsad framkomlighet på Hagtorpsvägen

I morgon tisdag den 23/3 kommer en husleverans att ske till Hagtorpsvägen. Preliminär tid är 07.30 - 08.00

7. Mar, 2021

Årsmötet

Årsmötet i Grundby Kullersta samfällighetsförening kommer att flyttas fram pga den pandemi som nu råder och Folkhälsomyndighetens krav och restriktioner. Styrelsens förhoppning är att det skall kunna hållas coronasäkert före första juli!

23. Jan, 2021

Begränsad framkomlighet på Hagtorpsvägen

Husleveranser kommer att ske på Hagtorpsvägen denna vecka med begränsad framkomlighet!

12. Jan, 2021

Begränsad framkomlighet på Hagtorpsvägen

Framkomligheten på Hagtorpsvägen kommer att vara begränsad då fem nya fastigheter skall anslutas till kommunalt VA. Väntetid kan förekomma. Detta kan gälla upp till två veckor framåt beroende på markförhållandena.

22. Nov, 2020

Årsmötesprotokoll 2020

19. Sep, 2020

VA-utbyggnad

Detaljplanen för Grundby Kullerstasand har nu vunnit laga kraft. Eskilstuna Energi & Miljö kommer att informera om planeringen av VA-utbyggnaden på sin webbplats
www.eem.se > Vatten & Avlopp > Utbyggnader > Grundby-Kullerstasand

29. Maj, 2020

Begränsad framkomlighet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö kommer att utföra provborrningar i Grundbystrandsvägen, Kullerstasandsvägen och Vretbostigen inför kommande VA inom detaljplaneområdet så att VA kan påbörjas tidigare när detaljplanen vinner laga kraft. Begränsad framkomlighet kan förekomma kortare stunder!
Styrelsen

12. Maj, 2020

Begränsningar i framkomlighet Slätviksvägen tisdag den 26/5

V 21 kommer fräsningsarbeten att utföras på Slätviksvägen inför en en underhållsasfaltering av dåliga vägavsnitt. Asfaltering kommer att ske den 26/5.
Vägen kommer då att vara avstängd för trafik från Grundby mot Kullerstasandsvägen och trafik hänvisas runt Kolsta, Henstaviken och Slätviken. Blåljuspersonal och skolskjuts kommer att informeras.

Vidare kommer Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö att påbörja provborrningar inför VA inom detaljplaneområdet Ekensholm, Kullersta 1:5 m. fl.
Information om detta kommer också att ske på hemsidan. Vägar med begränsad framkomlighet för detta är Kullerstasandsvägen, Grundbystrandsvägen och Vretbostigen.

Följ ytterligare information om detta på denna vår hemsida.

Styrelsen

18. Mar, 2020

Årsmötet 2020

På grund av rådande situation med Coronaviruset i Sverige och i världen har styrelsen i Grundby Kullersta Samfällighetsförening idag vid ett telefonmöte beslutat att skjuta upp ordinarie årsstämma.

Vi kommer här på vår hemsida att informera om åtgärder framöver tills ordinarie stämma kan hållas.
Balans- och resultaträkning och förvaltningsberättelse för 2019 samt styrelsens förslag till budget för 2020 hittar du under Årsmöte 2020.

Eskilstuna 2020-03-18

Med vänlig hälsning
Styrelsen

14. Okt, 2019

Årsmötesprotokoll 2019

14. Okt, 2019

Slätviksvägen öppnas idag

Vägen vid Slätviksvägen 42 kommer att öppnas redan idag måndag den 14 oktober kl 18

2. Okt, 2019

Diverse arbeten i vårt område

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö beräknas vara klar med elarbetena i slutet av nästa vecka; arbeten kan förekomma nattetid.

Tuna Entreprenad kommer börja asfaltera Slätviksvägen 42 den 15 oktober. Slätviksvägen kommer då vara avstängd i två dagar och trafik hänvisas runt Marys café och Kolsta. Blåljuspersonal är informerade.

22. Maj, 2019

Slätviksvägen stängs av en dag på fredag

Det har blivit en sättning på ledningen som går in på fastigheten Slätviksvägen 42.
Felet kommer att åtgärdas på fredag den 24 maj. Vägen kommer då att vara avstängd under en del av dagen.

30. Apr, 2019

Slätviksvägen öppnas på eftermiddagen torsdag den 2 maj

Avstängningen upphör tidigare än planerat. Från eftermiddagen den 2 maj är Slätviksvägen åter öppen. Sträckan vid avstängningen kommer att dammbindas med salt.
Asfaltering görs i höst när vägen satt sig.

11. Apr, 2019

Släviksvägen avstängd

Släviksvägen avstängd 2019-04-23 tom 2019-05-10 mellan Kullerstasandsvägen/ Kullerstastigen och infart
mot Björkbacken. Under den tiden kan passage förbi arbetsområdet bara ske för gående.
Bussvändplatsen flyttas under den tiden upp till hållplats, Kullerstastigen.
Alternativ väg är Slätviksvägen över Kolsta och Henstaviken.
Blåljuspersonal är informerade via Entreprenören !

För frågor får Ni gärna kontakta mig!

Thomas Hylvander
Ordf Grundby Kullersta Samfällighetsförening
Bilaga: Karta

13. Mar, 2019

Till våra medlemmar och boende

Farten upplevs av många som alltför hög på våra vägar samt stundtals ett minskat hänsynstagande från trafikanter.
Tänk på barn, djur och gångtrafikanter! Använd våra mötesplatser samt ett glatt humör så kanske vi slipper en allvarlig olycka på våra vägar!

Grundby Kullersta samfällighetsförening
Styrelsen

13. Mar, 2019

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 26 mars

19. Jun, 2018

Behandling av personuppgifter

31. Maj, 2018

Årsmötesprotoll 2018

31. Maj, 2017

Påminnelse

Styrelsen för Grundby Kullersta samfällighetsförening vill påminna om att enligt gällande förrättning så förfogar vägsamfälligheten om ett område på en meter ifrån vägkant. Detta innebär att häckar skall hållas klippta för fri sikt samt att brevlådor ej får sättas upp vid vägkant utan kontakt med styrelsen och efter godkännande av lantbrevbäraren. Motivet är ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att kunna utföra såväl sommarväghållning med slyröjning samt vinterväghållning med snöröjning.

Eskilstuna den 31 maj 2017

Styrelsen

30. Maj, 2017

Årsmötesprotoll 2017